Poziv za otvoreni postupak javne nabavke br. 04-13

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama...

Ugovor o isporuci broj: 05/13

Zaključen u Podgorici između: “Deponija”d.o.o.-Podgorica, Oktobarske revolucije br.100 (u daljem...

Objava Ugovora o dodjeli po pozivu br. 03/13

UGOVOR O NABAVCI ROBA Zaključen između: 1. “Deponija”d.o.o.-Podgorica, koga zastupa...

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke br. 07-13

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama...

Posjete

30
decembar 2013
ponedeljak, 30 decembar 2013 00:00 Javne nabavke

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) DEPONIJA d.o.o-Podgorica, objavljuje

POZIV broj: 07/13 za Otvoreni postupak javne nabavke usluge:

50110000-9 Usluge popravaka i održavanja motornih vozila i pripadajuce opreme

24
decembar 2013
utorak, 24 decembar 2013 00:00 Javna nadmetanja

Na osnovu člana 29 stav 2, člana 34 stav 3 i člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini (Sl.list CG", broj 21/09, Odluke Skupštine Glavnog grada br. 01-030/13-1030 od 09.10.2013.god. o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora (SL.list CG-opštinski propisi br. 30/2013 od 15.10.2013.god.) kao i Odluke Odbora direktora "Deponija" d.o.o Podgorica br. XXVI/13 OD -5688 od 17.09.2013.god DEPONIJA d.o.o Podgorica  objavljuje:

POZIV

Strana 1 od 3

Deponija „Livade“

Deponija-Livade-Podgorica-21

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.

 pročitaj više

Regionalni reciklažni centar

reciklazni-centar-Podgorica-08Regionalni reciklažni centar izgrađen je kao najsavremeniji sistem predtretmana komunalnog otpada i odvajanja sekundarnih sirovina ( kartona, papira, plastike, metala, guma i dr.).

pročitaj više

Obrada vozila van upotrebe

reciklaza-otpadnih-vozila-05U okviru Regionalnog reciklažnog centra na deponiji „Livade“ u Podgorici izgrađen je Pogon za tretman vozila van upotrebe koji posjeduje najsavremeniju opremu za obradu ove vrste opasnog otpada, sa kapacitetom da na dan u jednoj smjeni obradi 20 vozila.

pročitaj više