Cjenovnik otkupa otpadnih vozila

DEPONIJA“ d.o.o.PODGORICA
Broj: 800
Podgorica, 07.02. 2013.godine

Na osnovu čl. 36. Statuta «Deponija» d.o.o. Podgorica, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora br. XVIII/13 OD 469/1  donosim

O D L U K U
o korekciji  utvrđenih cijena otkupa sekundarnih sirovina

I

Ovom Odlukom vrši se korekcija  utvrđenih  cijena otkupa otpadnih vozila i to za:

1.   Otpadno vozilo koje je u cjelini predato na Prijemnom punktu
po cijeni od  0,135  €/kg
 
2.   Otpadno vozilo iz kojeg su odstranjeni sastavni djelovi (pojedini ili više njih)
po cijeni od  0,125  €/kg
 

II

Procjenu stanja predatog vozila, na Prijemnom punktu i utvrđivanje vrijednosti otkupne cijene vrši stručna komisija i o tome sačinjava zapisnik koji čini osnov za isplatu naknade.

Komisiju iz stava 1 ove tačke svojom odlukom formira Izvršni direktor Društva.

III

Cijene utvrđene u stavu 1 ove Odluke korigovaće se u skladu sa promjenama cijena na berzi.

IV

Otkup otpadnih vozila vršiće se na lokaciji deponija „Livade“ Vrela Ribnička bb na prijemnom punktu Pogona za obradu vozila van upotrebe.

V

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja, a primjenjivaće se od 20.02.2013.godine.

 

VD  IZVRŠNOG DIREKTOR-a

Stanislava Martinović,dipl.ecc.